گزارش تصویری اختتامیه نخستین دوره جشنواره موسیقی بومی لیلم

گزارش تصویری اختتامیه نخستین دوره جشنواره موسیقی بومی لیلم