شرایط شرکت در جشنواره

شرایط شرکت در جشنواره

  1. ثبت نام متقاضیان (گروهی و انفرادی) از طریق وب‌سایت www.lilemfest.comصورت می‌پذیرد. فایلword اشعاربه همراه ترجمه‌ی آن در وب‌سایت بارگذاری شود. پس ازثبت‌نام، شماره‌ی پیگیری و نمونه‌ی اجرای تصویریِ اثر که باید به صورت DVD با کیفیت مطلوب و بدون افکت صوتی و تزئینات استودیویی و قابل پخش در دستگاه‌های تصویری (DVD Player) باشد، تا تاریخ 30/07/1396ارسال شود.
  2. توجه:آثاری که با کیفیت نامناسب ارسال گردد حذف خوا