Page 1 of 2


ثبت نام بخش "گروهی لیلم" سومین دوره جشنواره بومی البرزنشینان - لیلم


توجه : تمامی اطلاعات وارد شده به زبان فارسی باشد .
اطلاعات وارد شده شما قابل ویرایش نمی باشد ، پس در وارد کردن اطلاعات دقت فرمایید .
نفرات معرفی شده به عنوان اعضای گروه باید از بخش ورود هنرمندان با مشخصه کاربری شماره ملی و رمز عبور شماره موبایل وارد شده و اطلاعات خود را کامل کنند
از وارد کردن نشانه های مانند -*><:;,و ... در وارد کردن اطلاعات خودداری کنید.
مشخصات سرپرست گروه
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نا معتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
لطفا استان را انتخاب نمایید
لطفا استان را انتخاب نمایید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
مشخصات گروه
نفر اول
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر دوم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر سوم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر چهارم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر پنجم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر ششم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر هفتم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر هشتم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر نهم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر دهم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر یازدهم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
نفر دوازدهم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid Input
روودی نامعتبر
قوانین بخش گروهی جشنواره
Invalid Input
Invalid Input
بازآوری ورودی نامعتبر