روز دوم رقابت های لیلم 1

روز دوم رقابت‌های نخستین جشنواره‌ی موسیقی بومی لیلِم

1396/4/28

نوجوانان: رشته های دسرکوتن، کمانچه، لگن

بزرگسالان: رشته‌ی دوتار، دسرکوتن، کمانچه، لگن