روز چهارم از سومین لیلم

گزارش تصویری از روز چهارم سومین جشنواره

موسیقی بومی البرزنشینان لیلم