قطعات مورد انتظار از هنرمندان

  • هر سازی در هر منطقه، دارای قطعات ویژه‌ی خود می‌باشد که جزو رپرتوآر آن محسوب می‌شود...

هر سازی در منطقه، دارای قطعات ویژه‌ی خود می‌باشد که جزو رپرتوآر آن محسوب می‌شود. تک نوازان باید به قطعات ویژه‌ی ساز خود و منطقه مسلط باشند.
نکته: قطعات مخصوص هر ساز برای رده‌ی نوجوانان، قطعات ساده‌تر و متفاوت با بزرگسالان می‌باشد.

قطعات مورد انتظار از گروه سنی بزرگسالان (بالای 19 سال):

للـه‌وا: مش‌حال، دنباله‌ی مش‌حال، غریبی، کمرسری، کرچال، عباس خونی، گله‌ره‌بُردِن، زاری‌حال و پرجایی حال.

دوتار: هرایی و دنباله‌ی آن، ملا زینب، ساربونی، فاطمه و مسکین، نرگیس‌قله‌پانی و لمپاسو به روایت نظام شکارچیان و قطعات قلندر من غریبم، توتل، سوت کرم، خلَّر، ها دلبر، کتولی و امیری به روایت سیف‌الدین محمدی.

سرنا: پیش‌نوازی یا سرنوازی، یک‌چوبه، ترکمونی یا رزه‌مالی، دوچوبه، لیلا، سه‌چوبه، جلوداری، ورساقی، روونی، شر و شور و قطعات غرب مازندران* اسب تاجنیک، وِچاک وِچاک، کشتی مقوم، حناسری، حموم سری و گلنج زر.

کمانچه: امیری، طالبا، کتولی، آق ننه، حقانیو اجرای چند ترانه.

دسرکوتن: ریتم‌هایی که همراه سرنا نواخته می‌شود، مدنظر است.

لگن: ریتم‌های ویژه‌ی سمای مازندرانی.

غرنه: کتولی، طیبه جان، جلوداری، آروس‌یار، سماحال، نوروز خوانی و بینج‌سما.

آواز محلی: امیری، طالبا، کتولی، حقانی، نجما آق‌ننه و چند ترانک (میانه‌ی مازندران)، کتولی شرقی، هرایی، استرآبادی‌لحن، فاطمه و مسکین، نرگس قله‌پانی، ملازینب (شرق مازندران)، وَلگه‌‌سری، فاطمه، امیری و دنباله‌ی آن و طالب طالبک (غرب مازندران).

قطعات مورد انتظار از گروه سنی نوجوانان (زیر 19 سال):

دوتار

12-7 سال

لاره لاره، لمپاسو، ته گره ته امشو برو، توتل و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

18-13 سال

سوت کرم، نرگیس قله‌پانی، قلندر من غریبم، هادلبر، بلبل سر دار و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

للِه‌وا

12-7 سال

گله ره بردن، زاری، پرجایی حال، طیبه جان و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

18-13 سال

مش حال و دنباله‌ی مش حال، کتولی، عباس خونی، پرجایی حال و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

آواز محلی

12-7 سال

خوانندگان شرق: لمپاسو، توتل، هادلبر، ملازینب و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند، خوانندگان میانه: طیبه جان، بلبل سر دار، لاره لاره، ته گره ته امشو و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

18-13 سال

کتولی، آق ننه، گلی جان، بلبل دار سر و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند (میانه) و فاطمه مسکین، نرگیس قله پانی، لمپاسو، قلندر و خلّر (شرق)

*منطقه‌ی غرب که شیوه‌ی شاهرخ کرمانی مدنظر است شامل کجور و کلارستاق، روستاهای پول، زانوس،کندلوس، سرگون، نیرس، بسطام، لاشک و... است.