راه یافتگان به بخش رقابتی لیلم 3

اسامی راه یافتگان به بخش رقابتی سومین جشنواره

موسیقی بومی البرزنشینان_لیلم اعلام شد

رشته آواز محلی

رشته دسرکوتن

رشته دوتار

رشته غرنه

رشته گروه نوازی

رشته کمانچه محلی

رشته للِه وا

رشته منظومه خوانی

رشته سرنا

رشته تشت نوازی